Herb Barlinka

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2020 r. poz.713 z późn.zm.) oraz § 39 ust. 1-5 Uchwały Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r w sprawie Statutu Gminy Barlinek:

  1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada Miejska w Barlinku rozpatrzy raport podczas sesji (w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 1100 sala widowiskowa Barlineckiego Ośrodka Kultury, ul. Podwale 9 ), na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad Raportem o stanie Gminy mieszkańcy Gminy mogą zabierać głos.
  5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób.
  6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabierać głos w debacie wynosi 15.
  7. W debacie nad Raportem o stanie Gminy radni zabierają głos bez ograniczeń, a pozostali uczestnicy debaty mają prawo do 15 minutowego wystąpienia oraz 5 minutowego wystąpienia „ad Vocem”.

 

raport o stanie Gminy Barlinek

plakat

plakat

 

Program:

13:30 - zbiórka zainteresowanych na rynku

13:45 - wymarsz w kierunku Dolnego Boiska

  1. 14:00 - rozpoczęcie gier i zabaw harcerskich pod kierunkiem harcerek i harcerzy ze szczepu
  2. 15:30 - ognisko

16:30 - zakończenie i powrót do domu

Zapewniamy gry sprawnościowe i zręcznościowe, które co tydzień realizujemy na zbiórkach harcerskich.

Herb Schneverdingen

Friedrich Heine zasiadał w pierwszej Radzie Miejskiej w Schneverdingen i od samego początku był aktywnym uczestnikiem tworzenia partnerstwa miast. Z Barlinkiem był związany od samego początku. Jego koncepcja rozwoju partnerstwa miast zakładała tworzenie więzi nie tylko na poziomie politycznym, ale przede wszystkim społecznym.  Jako członek, a później skarbnik, Niemiecko – Polskiego Towarzystwa w Schneverdingen, aktywnie działał na rzecz podtrzymywania istniejących i tworzenia nowych inicjatyw lub wydarzeń łączących nasze miasta.


Zmartwychwstanie jest naszą wiarą,

aby spotkać się z nadzieją

i by pamiętać o naszej miłości.

Św. Augustyn z Hippony.

 

Za liczne wyrazy szczerych kondolencji, zwłaszcza za słowa i listy pocieszenia, kwiaty, wieńce i darowizny z powodu odejścia mojego drogiego męża i naszego kochanego ojca

Friedricha Heine (11.03.2021)

Chciałabym serdecznie podziękować.

W ostatnim czasie mogliśmy doświadczyć jak wiele okazano nam miłości, przyjaźni i wdzięczności za co bardzo mocno dziękuję.
w imieniu rodziny

Magdalene Heine.

 


 

Szanowny Panie Burmistrzu!

Szanowni pracownicy Urzędu Miejskiego!


Chciałabym Wam serdecznie podziękować za Wasze kondolencje z powodu śmierci mojego męża

Friedricha Heine

Było by dla mojego męża nieżyjącego męża wielkim szczęściem gdyby partnerstwo i kontakty pomiędzy naszymi miastami były dalej rozwijane i podtrzymywane.
Z tą myślą przesyłam Wam pozdrowienia.

Magdalene Heine.

 

syreny

W dniach od 17 do 21 maja 2021 roku zaplanowano przeprowadzenie ćwiczenia RENEGADE-SAREX-21  z wykorzystaniem systemów alarmowania.  W ramach ćwiczenia w dniu 20 maja br. na terenie Barlinka mogą zostać włączone syreny alarmowe Termin uruchomienia syren przewidziano w godz. 8.00 – 11.00.  w celu sprawdzenia systemu wykrywania i ostrzegania ludności na wypadek zagrożenia.  

notes

pismo

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Podkategorie